torsdag 3 december 2009

Ett stort stycke regelförenkling levererat

Max tio veckor får det ta med bygglovsbesked nu för tiden! Mer förutsägbarhet, enklare och tydligare process helt enkelt.

Bygglovprövningen förenklas och förtydligas på flera sätt. Till exempel genom att införa en möjlighet att få ett s.k. villkorsbesked som innebär att människor i förväg ska kunna få veta vilka följdkrav som kan komma att gälla vid ett bygglov. Och så favoriten: att det tydliggörs i lagen att man ska kunna få besked om bygglov inom 10 veckor. Men även att beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft. Dessutom ska kontrollansvarig ersätta kvalitetsansvarig och uppgifterna förtydligas.
Regeringens förslag innehåller också såna godbitar som:

 • Att översiktsplanen får en tydligare strategisk funktion och att planbeskrivningen till översiktplanen förenklas,
 • Att planläggningen förenklas och att den totala tidsåtgången för planläggningen förkortas genom:
  att kravet på att planprogram måste föregå detaljplan tas bort,
  att handlingar till en detaljplanen kan samordnas till en handling,
  att utställning ersätts med granskning för flera planformer,
  det får finnas fler än en huvudman i samma detaljplan vilket minskar behovet av flera planer för ett område.
 • Att det förtydligas att det vid planläggning och annan prövning ska tas hänsyn till elektronisk kommunikation, avfallshantering samt elförsörjning.
 • Att det förtydligas att skyddsåtgärder för att motverka olyckor, översvämning och erosion ska kunna regleras genom detaljplan.
 • Att en bedömning beträffande byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovprövningen, vilket ökar sannolikheten för att felaktigheter kan observeras i ett tidigt skede,
 • Att byggsanktionsavgifter ska tillfalla kommunen.
 • Att frågor som redan är avgjorda vid vissa tillståndsprövningar enligt miljöbalken inte ska gå att överklaga.
 • Att de grundläggande syftena i plan- och bygglagen ska vara kvar vilket innebär att det kommunala självstyret och kommunernas ansvar för planeringen ska ligga fast, att staten fortsatt ska ha en stark roll, att inga ändringar ska ske i bygglovplikten samt att formerna för medborgarinflytande och enskildas rättigheter ska värnas.


Läs hela pressmeddelandet och hitta pdfen här.

Inga kommentarer: