torsdag 17 december 2009

Alliansens miljöpolitik funkar

I veckan kom siffrorna. Nu har vi rekordlåga utsläppsnivåer av växthusgaser i Sverige. Minskningen mellan 2007 och 2008 är den största minskningen sen 1990. En stor skillnad nu är att vi fått ett trendbrott och att transporternas utsläpp minskar.

- Vi har förstärkt styrmedel för att förorenaren ska betala, vilket leder till en kraftfull omställning från fossilberoende till gröna investeringar och utsläppsminskningar. Ett sådant förstärkt styrmedel är koldioxidskatten, säger Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

Sverige är ett föregångsland, den gamla S-regeringen föreslog (inte i riksdagen så att det blev bindande utan bara i en skrivelse, glöm aldrig det!) att vi skulle minska utsläppen med fyra procent. Nu minskar vi med tre gånger så mycket och har antagit bindande mål för Sverige på 40 procent till 2020.

Vi har växlat upp. Tio gånger så mycket. Och levererar tre gånger så mycket.

Naturvårdsverkets sammanställning visar att de samlade utsläppen av de viktigaste växthusgaserna som regleras i Kyotoprotokollet fortsätter att minska. Minskningen från 2007 till 2008 var cirka 2,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter och är den näst största sedan 1990. Utsläppen 2008 är de lägsta under hela perioden sedan 1990. De totala utsläppen har nu minskat med cirka 8,5 miljoner ton eller med cirka 11,7 procent sedan 1990 och uppgick 2008 till cirka 64 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Inga kommentarer: