onsdag 18 augusti 2010

Rädda Östersjön

Gotländska kommunalrådet Lena Celion och jag skriver om moderat politik för levande hav.

Det internationella perspektivet och helhetssynen är avgörande. För första gången har Sverige en samlad havsmiljöpolitik för att möta utmaningarna med övergödningen. Vi kan aldrig parera översvämningar i Polen eller reningsverk som plötsligt går sönder. Men vi kan strategiskt arbeta för att bygga upp en motståndskraft i havens ekosystem. Det viktigaste för en långsiktig havsmiljöpolitik är samarbetet med Östersjöstaterna. Det inkluderar Ryssland och vårt verktyg är samarbetet inom HELCOM.


Men vi är inte klara på hemmaplan. Viktiga åtgärder är lokala vattenvårdssatsningar som vi avsatt pengar till, skärpta krav på kommunala reningsverk och stopp för avfall i havet från både stora och små båtar. Men mest effektivt är att styra bort själva utsläppen, därför vill Alliansen införa ett utsläppshandelssystem för fosfor och kväve i Östersjön. Dessutom vill vi genomföra ett liknande system för svaveldioxid och kväveoxider för fartyg inom EU.

 Här hittar du hela artikeln.

Inga kommentarer: