onsdag 10 juni 2009

Gladare gubbar

I går levererade Miljömålsrådet sin rapport om hur det går med Miljömålen. Miljömålen har använts som riktmärken för det svenska miljöarbetet i snart tio år och finns som grund för styrning och uppdrag till myndigheter, men även kommuner och landsting använder målen.

Gubb-systemet (glada, sura och neutrala gubbar i grönt, gult och rött) visar som vanligt att även om delmålen uppnås blir det svårt att nå flera av slutmålen.

Det beror på två saker. Det ena är att flera miljömål kräver internationellt samarbete, vi klarar helt enkelt inte att lösa sånt som havsmiljöfrågor och klimatpåverkan själva. Det andra är att Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet faktiskt inte har levererat under sina tolv år vid makten och nu börjar tidsfristen ta slut. Vi får ärva deras huvudvärk.

Rapporten visar att miljötillståndet utvecklas i positiv riktning för flera av miljökvalitetsmålen, som Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Storslagen fjällmiljö.

- Årets rapport bekräftar att internationellt arbete för miljön är avgörande också för att nå de svenska miljömålen. Regeringen arbetar intensivt för att Sverige ska vara ledande för att tillsammans med andra länder möta de gränsöverskridande internationella miljöproblemen och därmed också de svenska miljöutmaningarna. Det svenska ordförandeskapet i EU kommer att driva agendan framåt inom flera av dessa områden, såsom klimat, hav, biologisk mångfald och omställningen till en eko-effektiv ekonomi, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

Vi har ju inte tid att vänta på den stora miljömålspropositionen som kommer till våren utan har tagit en del grejer med förtur. Rapporten handlar bara om miljökvalitetsmålen fram till och med årsskiftet 08/09 och sen årsskiftet har regeringen lagt fram propositioner för bland annat klimat och hav. Både hav och klimat debatteras på måndag.

Dessutom utreder vi nu miljömålen för att de ska bli enklare att arbeta med. Min inställning är att det är frustrerande att sätta mål där vi inte har rådighet, alltså där vi inte har en chans att uppfylla dem beronde på att andra äger frågan tillsammans med oss. Vi måste bli mer internationella för att få gladare gubbar och bättre miljö. Miljömålsutredningen, där jag sitter med, har möte på torsdag.

Inga kommentarer: